تبلیغات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

ارمنی به پارسی و پارسی به ارمنی

Հայերեն    Պարսեկրեն

[[ پارسی به ارمنی]] [[ارمنی به پارسی ]]

Ա - آ
Բ - ب
Գ - گ
Դ - د
Ե - ی
Զ - ز
Է - ی
Ը - اِ
Թ - ت
Ժ - ژ

Ի - ای
Լ - ل
Խ - خ
Ծ - دْسْ
Կ - ك
Հ - ه
Ձ - دْزْ
Ղ - غ
Ճ - تْچْ
Մ - م

Յ - ی
Ն - ن
Շ - ش
Ո - اُ
Չ - چ
Պ - پ
Ջ - ج
Ռ - رّ
Ս - س
Վ - و

Տ - ت
Ր - ر
Ց - تْسْ
ՈՒ -او
Փ - ف
Ք - ك
և - یِوْ
Օ - اُ
Ֆ - ف

لطفا مرا از دیدگاه خود آگاه كنید

Աբիկ Շաֆիի   ابراهیم شفیعی
allahseeker@gmail.com

وبلاگ كتاب مقدّس